خدمات بابیل

صفحۀ نخست | خدمات بابیل

مشاوره

هرگونه مشاوره و راهنمایی در جهت آسان تر نمودن مهاجرت و زندگی شما در کشور ترکیه، به کمک کارشناسان حقوقی ما، اعم از خرید و یا اجارۀ ملک، دریافت اقامت ترکیه از هر نوع بر اساس شرایط شما، مشاوره جهت امور تحصیلی فرزندانتان، معرفی و ثبت نام در بهترین مدارس دو یا سه زبانه استانبول، از دیگر خدمات شرکت ماست

مشاوره

شرکت سرمایه گذاری بابیل
جستجوی یک آپارتمان و پروژه مناسب

تماس با ما