خدمات بابیل

صفحۀ نخست | خدمات بابیل

تاسیس شرکت و خدمات سرمایه گذاری

مشاوره جهت ثبت شرکت در زمینۀ کاری مورد نظرتان، انجام هرگونه خدمات مرتبط از جمله گشایش حساب و نمایش گردش حساب، ارائۀ آدرس ثبتی، خدمات حسابداری و مالیاتی و بدنبال آن دریافت اقامت کاری بر اساس قوانین اداره مهاجرت

تاسیس شرکت و خدمات سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری بابیل
جستجوی یک آپارتمان و پروژه مناسب

تماس با ما